Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej

pl en
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej GEMI
A A A
AktualnościLista

Aktualności

Zapytanie Ofertowe Zapytanie Ofertowe
09.12.2015

Zapytanie Ofertowe

Karczew, data 09.12.2015

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej GEMI Grzegorz Nowakowski

 1. Adama Mickiewicza 36

05-480 Karczew

 

 1. TRYB ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego (Zasada Konkurencyjności)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Kody CPV:

73210000-7 Usługi doradcze w zakresie badań

73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju

73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój

73111000-3 - Laboratoryjne usługi badawcze

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS:

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi w zakresie opracowania i wdrożenia nowego wyrobu w ramach programu z poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Tytuł projektu:

Opracowanie i wdrożenie nowego innowacyjnego wyrobu - tabletki przeciwbólowej, przeciwgorączkowej i przeciwzapalnej o przedłużonym uwalnianiu

 

Zakres prac do wykonania:

ETAP: Opracowanie nowego wyrobu - tabletki przeciwbólowej, przeciwgorączkowej
i przeciwzapalnej o przedłużonym uwalnianiu

 1. Opracowanie receptury - składu ideowego tabletki działającej przeciwbólowo, przeciwgorączkowo oraz przeciwzapalnie o przedłużonym uwalnianiu.
 2. Ustalenie optymalnej bezpiecznej dawki dla pacjenta.
 3. Określenie metodyki badania zawartości substancji czynnych leku.
 4. Przygotowanie granulatu do tabletkowania - kompaktorowanie mieszanki.
 5. Uzyskanie i ujednolicenie granulatu.

ETAP: Wdrożenie nowego wyrobu - tabletki przeciwbólowej, przeciwgorączkowej
i przeciwzapalnej o przedłużonym uwalnianiu

 1. Wykonanie leku zgodnie z opracowaną recepturą
 2. Sprawdzenie, testowanie nowego wyrobu w warunkach laboratoryjnych.
 3. Wykonanie serii próbnej opracowanego wyrobu.
 4. Określenie ostatecznej formy produktu gotowego do komercjalizacji.

Cel:

- opracowanie i wdrożenie nowego wyrobu

- uzyskanie wymiernych efektów innowacyjnych

- zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy

 

 

 1. WYKONAWCA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS).

 

 

 1. WARUNKI SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU:
 1. Brak możliwości składania ofert częściowych.
 2. Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej.
 3. Czas związania ofertą - do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu ofertowym.
 4. Wykonawca nie ma powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego.
 5. Wnioskodawca jest zdolny do wykonania zadania.
 6. Termin ważności oferty nie krótszy niż 10 dni od zakończenia usług przewidzianych ofertą.
 7. Oferty należy składać w języku polskim lub języku angielskim.
 8. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
 9. Oferty należy składać w PLN z podaną ceną całkowitą zamówienia netto.
 1. Termin płatności wystawionego dokumentu księgowego nie może być krótszy niż 14 dni.
 2. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.

 

 

 1. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA:

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

VII. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. Ostateczny termin realizacji zamówienia: Data: 31.01.2017 godz.: 16:00 Potwierdzony protokołem odbioru
 2. Termin płatności: 14 dni

 

 

 

 

KRYTERIA OCENY OFERTY:

 • W ramach przedmiotowego postępowania będą brane od uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100.
 • Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.

 RAZEM:   1 kryterium oceny max. 50 pkt.

Sposób oceny: Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena) = 100 pkt.

 

Lp.

Kryterium oceny

Punktacja i waga

Sposób przyznawania punktacji za spełnienia dennego kryterium oceny wniosków

1

Cena

Punktacja od 0 do 50 pkt

Waga 50%

Oferent podający cenę nie wyższą niż 400 000 (w PLN netto) uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 50 punktów.

2

Termin wykonania zamówienia

Punktacja od 0 do 50 pkt

Waga 50%

Oferent podający termin wykonania zamówienia nie przekraczający 12 miesięcy uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 50 punktów

 

VIII.  TERMIN SKŁADANIA OFERT:            

 

do dnia 28.12.2015

 

liczy się data wpływu do siedziby firmy adres: ul. Adama Mickiewicza 36, 05-480 Karczew poprzez dowolną z poniższych form (podpunkty a, b, c)

 

Skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego należy przesłać na adres mailowy lub w oryginale pocztą listową/kurierską lub złożyć osobiście:

 

 1. Poczta tradycyjna (adres do korespondencji): ul. Adama Mickiewicza 36, 05-480 Karczew
 2. Poczta elektroniczna - adres e-mail: boss@gemi.pl
 3. Osobiście: ul. Adama Mickiewicza 36, 05-480 Karczew

 

 

 1. WARUNKI PODPISANIA UMOWY:
 2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 3. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.
 4. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent
 5. Dopuszcza się umowy warunkowe w przedmiocie zlecenia.
 6. Dopuszcza się po uzgodnieniach zmianę terminu realizacji usługi.

 

 

 

 1. WARUNKI ZMIANY UMOWY:
 1. Zamawiający  przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 2. Zamawiający  przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.

 

 

 1. WARUNKI ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

W przypadku uzyskania dofinansowania wydatek zostanie poniesiony w ramach w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Zapytanie upubliczniono w siedzibie firmy adres: ul. Adama Mickiewicza 36, 05-480 Karczew, na jego stronie internetowej www.gemi.pl, a także rozesłano pocztą tradycyjną do potencjalnych Wykonawców.

        

 

 

                                                                         Zatwierdzamy i zapraszamy do składania ofert.

Oferty pracy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu PPF GEMI z siedzibą pod adresem ul. Mickiewicza 36, 05-480 Karczew.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem mailowym enowakowska@gemi.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij